Niniejszy regulamin określa warunki najmu i rezerwacji apartamentu i miejsc noclegowych
w obiekcie „Pod Borami” Zakopane ul. Oberconiówka 23A

 1. Wstępnej rezerwacji dokonuje się telefonicznie pod numerem +48 733 343 393 lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając niezbędne dane:
  • Imię i nazwisko lub nazwę Wynajmującego>
  • Liczbę osób
  • Dokładny termin pobytu
 2. W celu potwierdzenia rezerwacji Wynajmujący zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych do zapłacenia zadatku za pobyt. Zadatek w ustalonej przy rezerwacji wysokości należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy.
 3. Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku są potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu. Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku umowę najmu uważa się za zawartą.
 4. Wynajmujący uprawniony jest do odwołania rezerwacji w terminie do 60-ciu dni przed rezerwowanym terminem przyjazdu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 5. W przypadku terminu krótszego niż 60 dni rezygnacja z rezerwacji, skrócenie pobytu bądź zmiana terminu rezerwacji powoduje przepadek zadatku. W przypadku skrócenia pobytu przez Klienta, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 6. Pozostałą kwotę za pobyt Klient wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.
 7. Wynajmujący w ciągu godziny od przyjazdu dokonuje odbioru Apartamentu.   W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków, zniszczeń lub uszkodzeń zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić je właścicielowi. Klient nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela obiektu dokonywać napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Apartamencie.
 8. Brak uwag ze strony Klienta, co do uszkodzeń lub braków w wyposażeniu w ciągu 60 min po otrzymaniu kluczy oznacza, że Klient nie ma zastrzeżeń, co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia, meble znajdują się w ilości zgodnej i w dobrym stanie.
 9. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 200 zł (dwieście złotych 00/100). Kwota kaucji jest zwracana w dniu wyjazdu z zastrzeżeniem punktu 11 niniejszego regulaminu.
 10. Wynajmujący jest zobowiązany do zwrotu apartamentu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń oraz sprzętów kuchennych przed wykwaterowaniem.
 11. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Apartamencie w czasie jego pobytu (z jego winy) i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 12. Doba zaczyna się o godzinie 15.00  kończy się o godzinie 10.00
 13. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności właściciela lub osoby upoważnionej.
 14. Cena usług świadczonych przez firmę nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają klienci na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenia na majątku własnym oraz osób trzecich, również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu rekreacyjnego, firma nie ponosi odpowiedzialności.
 15. W obiektach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 16. W obiektach obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.
 17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do pomieszczeń łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 18. Przebywanie osób niezameldowanych w obiekcie możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu u Właściciela. Firma zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy wraz z wszelkimi konsekwencjami finansowymi w chwili stwierdzenia, że w Apartamencie przebywa większa ilości osób niż deklarowana.
 19. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela.
 20. W przypadku naruszenia bądź nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu przez Wynajmującego Właściciel ma prawo do jednostronnego skrócenia pobytu i nakazania natychmiastowego opuszczenia obiektu przez Wynajmującego.
 21. W przypadku opisanym w niniejszym punkcie opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
 22. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, Internetu.
 23. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 24. W przypadku, gdy Klient w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Klientowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 25. Jeśli w skutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej (godz. 22.00 – 6.00) obowiązującej w budynku właściciel lub osoba upoważniona zostanie wezwana na miejsce przez sąsiadów lub Straż Miejską bądź Policję właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 26. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem najmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 27. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela.